สร้างโมบายแอปพลิเคชั่นง่ายๆ ไม่ต้องเขียนโปรแกรม

โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

           เรียนรู้การใช้งาน Thunkable เครื่องมือต่าง ๆ สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชั่นให้สามารถใช้งานบนสมาร์ทโฟนได้ การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบน Thunkable เช่น การพัฒนาเกม การพัฒนาเครื่องคิดเลข การเชื่อมต่อหน้าต่างของแอปพลิเคชั่น การพัฒนาแอปพลิเคชั่นเสียงพูดเป็นข้อความ การพัฒนาแอปพลิเคชั่นกล้องถ่ายรูป การพัฒนาแอปพลิเคชั่นด้วย canvas และการอับโหลดแอพลิเคชั่นขึ้นบน google play หรือ Apple store

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถรู้จักใช้เครื่องมือสำหรับพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม
LO2 : ผู้เรียนสามารถพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมด้วย Thunkable ได้
LO3 : ผู้เรียนสามารถอับโหลดแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นสู่บน google play
LO4 : ผู้เรียนสามารถออกแบบหน้าจอโมบายแอปพลิเคชันได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ดร.ปิยนาฏ โชติกวณิชย์

สาขาวิชาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”