Business & Management

การนำเข้าและส่งออก

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนนำเข้าและส่งออก ข้อตกลงสำหรับมือใหม่ การเงินระหว่างประเทศ และขั้นตอนการนำเข้าและส่งออกสำหรับมือใหม่

เปลี่ยนบ้านให้เป็นโฮมสเตย์

แนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ความหมายโฮมสเตย์ มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย กรณีศึกษาโฮมสเตย์ที่ผ่านมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย แนวทางการจัดการโฮมสเตย์ตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ความพึงพอใจของนักเที่ยวที่มาเที่ยวโฮมสเตย์

ทำธุรกิจโฮมสเตย์อย่างไรให้คุ้มทุน

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจโฮมสเตย์และเงินลงทุนที่เกี่ยวข้อง ระบบบัญชีด้านการควบคุมรายได้และค่าใช้จ่าย การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนปริมาณและกำไรเกี่ยวกับการกำหนดราคา การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและกำหนดกำไรเป้าหมาย การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินด้วยการวิเคราะห์งบลงทุน (Capital Budgeting)

เทคนิคการทำบัญชีสำหรับธุรกิจบริการ

ระบบบัญชี การควบคุมภายในพื้นฐาน ประเภทของธุรกิจบริการ การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการในสมุดรายวันขั้นต้นและขั้นปลาย การจัดทำรายงานทางการเงิน

ผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่

ความหมายและความเป็นมาของผู้ประกอบการ คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการที่ควรทราบ ความสำคัญของผู้ประกอบการ คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ และกรณึศึกษา

1 2 3 4 5 6 8