Customer Journey in Digital Era (การเดินทางของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล)

โดยการสนับสนุนจาก โครงการวิทยาศาสตร์ดิจิทัล เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การสนับสนุนจาก โปรแกรม 16 โครงการปฎิรูประบบ อววน. แผนงานย่อย “การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูง”
โดย คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

ในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในภาคธุรกิจเพิ่มมากขึ้น การเดินทางของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ถือเป็นทักษะพื้นฐานด้านดิจิทัลของกลุ่มผู้ประกอบการด้านธุรกิจในยุคนี้ ในรายวิชานี้จะมีองค์ประกอบดังนี้ ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางผู้บริโภค แบบจําลองลูกค้าในอุดมคติ แผนที่การเดินทางของผู้บริโภค กลยุทธ์ทางการตลาด พร้อมการยกกรณีศึกษา

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถเข้าใจความสำคัญของการเดินทางผู้บริโภคต่อธุรกิจ
LO2 : ผู้เรียนสามารถเข้าใจการสร้างแบบจำลองลูกค้าในอุดมคติ
LO3 : ผู้เรียนสามารถเข้าใจการสร้างแผนที่การเดินทางของผู้บริโภค
LO4 : ผู้เรียนสามารถเข้าใจกลยุทธ์การตลาดที่สามารถประยุกต์ใช้ได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ดร.ปิยะกาญจน์ สุพรรณชนะบุรี

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”