Customer Journey in Digital Era (การเดินทางของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล)

Customer Journey in Digital Era (การเดินทางของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล)

โดยการสนับสนุนจาก โครงการวิทยาศาสตร์ดิจิทัล เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การสนับสนุนจาก โปรแกรม 16 โครงการปฎิรูประบบ อววน. แผนงานย่อย "การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูง"

โดย คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

ในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในภาคธุรกิจเพิ่มมากขึ้น การเดินทางของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ถือเป็นทักษะพื้นฐานด้านดิจิทัลของกลุ่มผู้ประกอบการด้านธุรกิจในยุคนี้ ในรายวิชานี้จะมีองค์ประกอบดังนี้ ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางผู้บริโภค แบบจําลองลูกค้าในอุดมคติ แผนที่การเดินทางของผู้บริโภค กลยุทธ์ทางการตลาด พร้อมการยกกรณีศึกษา

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนสามารถเข้าใจความสำคัญของการเดินทางผู้บริโภคต่อธุรกิจ
  2. ผู้เรียนสามารถเข้าใจการสร้างแบบจำลองลูกค้าในอุดมคติ
  3. ผู้เรียนสามารถเข้าใจการสร้างแผนที่การเดินทางของผู้บริโภค
  4. ผู้เรียนสามารถเข้าใจกลยุทธ์การตลาดที่สามารถประยุกต์ใช้ได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%

Effort จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level เบื้องต้น
Target Group นักศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การตลาด และผู้เรียนจากหลักสูตรอื่นๆที่สนใจ
How To Pass ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

 

ดร.ปิยะกาญจน์ สุพรรณชนะบุรี

สาขาการตลาด

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”