Data Presentation and Analysis (การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล)

Data Presentation and Analysis (การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล)

โดยการสนับสนุนจาก โครงการวิทยาศาสตร์ดิจิทัล เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การสนับสนุนจาก โปรแกรม 16 โครงการปฎิรูประบบ อววน. แผนงานย่อย "การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูง"

โดย คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

ในภาคธุรกิจปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีด้านสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งานเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือข้อมูล ชุดวิชาการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล โดยใช้ Pivot Table ช่วยเสริมทักษะพื้นฐานด้านดิจิทัลของกลุ่มผู้ประกอบการด้านธุรกิจในยุคนี้ได้ ในรายวิชานี้จะมีองค์ประกอบดังนี้ ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องการวิเคราะห์ข้อมูล ทำความรู้จักกับข้อมูล การแปลงข้อมูล การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล ข้อจำกัดของเครื่องมือ พร้อมการยกกรณีศึกษา

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลต่อธุรกิจ
  2. ผู้เรียนสามารถเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot Table
  3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ Pivot Table
  4. ผู้เรียนสามารถนำเสนอข้อมูล โดยใช้ Pivot Table

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%

Effort จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level เบื้องต้น
Target Group นักศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การตลาด และผู้เรียนจากหลักสูตรอื่นๆที่สนใจ
How To Pass ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

 

ดร.อรชนก ช่องสมบัติ

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”