Data Presentation and Analysis (การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล)

โดยการสนับสนุนจาก โครงการวิทยาศาสตร์ดิจิทัล เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การสนับสนุนจาก โปรแกรม 16 โครงการปฎิรูประบบ อววน. แผนงานย่อย “การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูง”
โดย คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

ในภาคธุรกิจปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีด้านสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งานเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือข้อมูล ชุดวิชาการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล โดยใช้ Pivot Table ช่วยเสริมทักษะพื้นฐานด้านดิจิทัลของกลุ่มผู้ประกอบการด้านธุรกิจในยุคนี้ได้ ในรายวิชานี้จะมีองค์ประกอบดังนี้ ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องการวิเคราะห์ข้อมูล ทำความรู้จักกับข้อมูล การแปลงข้อมูล การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล ข้อจำกัดของเครื่องมือ พร้อมการยกกรณีศึกษา

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถอธิบายความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลต่อธุรกิจ
LO2 : ผู้เรียนสามารถเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot Table
LO3 : ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ Pivot Table
LO4 : ผู้เรียนสามารถนำเสนอข้อมูล โดยใช้ Pivot Table

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ดร.อรชนก ช่องสมบัติ

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”