Data Science Tools (เครื่องมือด้านวิทยาการข้อมูล)

โดยการสนับสนุนจาก โครงการวิทยาศาสตร์ดิจิทัล เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การสนับสนุนจาก โปรแกรม 16 โครงการปฎิรูประบบ อววน. แผนงานย่อย “การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูง”
โดย คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

      ข้อมูลถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญขององค์กรทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ การนำเทคโนโลยีด้านวิทยาการข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในองค์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็น การวิเคราะห์ข้อมูล การเตรียมข้อมูล การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ ชุดวิชาเครื่องมือด้านวิทยาการข้อมูล Google Data Studio ช่วยเสริมทักษะพื้นฐานด้านดิจิทัลของกลุ่มผู้ประกอบการด้านธุรกิจในยุคนี้ได้ ในรายวิชานี้จะมีองค์ประกอบดังนี้  การทำความเข้าใจข้อมูล การทำงานกับข้อมูลโดยใช้กระบวนการจินตทัศน์ข้อมูล (Data Visualization Pipeline) การเตรียมและการทำความสะอาดข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ การออกแบบรายงานและเลือกแผนภูมิที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ การสร้างรายงานทางธุรกิจด้วยรายงานหลายมิติเชิงโต้ตอบ (Interactive Dashboard)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 :ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและประเภทของข้อมูลได้
LO2 : ผู้เรียนสามารถเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลได้ โดยใช้ Google Data Studio
LO3 :ผู้เรียนสามารถออกแบบรายงานและเลือกแผนภูมิได้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของงานได้
LO4 :ผู้เรียนสามารถสร้างรายงานเพื่อนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจด้วยรายงานหลายมิติเชิงโต้ตอบโดยใช้
Google Data Studio

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ดร.อรชนก ช่องสมบัติ

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”