การอ่านงบการเงิน (สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีพื้นฐานด้านบัญชี)

โดย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

          วิธีการอ่านงบแสดงฐานะทางการเงิน วิธีการอ่านงบกำไรขาดทุน วิธีการอ่านงบกระแสเงินสด วิธีการเปรียบเทียบงบการเงินระหว่างกิจการ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 :ผู้เรียนสามารถอ่านงบแสดงฐานะทางการเงินได้
LO2 : ผู้เรียนสามารถอ่านงบกำไรขาดทุนได้
LO3 : ผู้เรียนสามารถอ่านงบกระแสเงินสดได้
LO4 : ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์งบการเงินของกิจการได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ดร.สุภาวดี สุทธิรักษ์

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”