เทคนิคการเขียนโครงการ

โดย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

             หลักคิดและแนวทางในการจัดทำโครงการภาครัฐ ลักษณะของโครงการที่ดี ขั้นตอนการวางแผนการเขียนโครงการ รูปแบบการเขียนโครงการ การตั้งชื่อโครงการและวัตถุประสงค์ การนำเสนอข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ        การกำหนดรูปแบบการประเมินวัดผลโครงการ ปัญหาในการเขียนโครงการ และกรณีศึกษา

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการเขียนโครงการตามหลักวิชาการได้
LO2 : ผู้เรียนสามารถนำเทคนิคต่างๆ ในการเขียนโครงการได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ดร.ศักดา ขจรบุญ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”