สิทธิมนุษยชน

โดย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

                  สิทธิมนุษยชน (Human Right) เป็นวิชาบังคับ (เลือก) ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มีจุดมุ่งหมาย  หลักเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจที่มา พัฒนาการ ลักษณะทั่วไป หลักการ ประเภท คุณค่าสากล และประเภทของสิทธิแต่ละประเภท ประเด็นทางสิทธิมนุษยชน พันธกรณีระหว่างรัฐ อำนาจหน้าที่ของรัฐต่อการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน ประเด็นต่าง ๆที่เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงสิทธิรูปแบบและประเภทต่าง ๆ และยังมีส่วนสัมพันธ์กับการบริหารภาครัฐ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถ : เข้าใจหลักการคุณค่าของสิทธิมนุษยชนที่ถูกต้อง
LO2 : ผู้เรียนสามารถ : ประยุกต์ใช้กระบวนการที่ได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ในสถานการณ]ใหม่หรือสถานการณ์ที่เป็นประเด็นเฉพาะได้
LO3 : ผู้เรียนสามารถ : สร้างสิ่งใหม่จากสิ่งที่เคยเรียนรู้ หรือพบเห็นในบริบทต่าง ๆ ที่สามารถสร้างสรรค์งานวางแผนงาน และดำเนินงานตามกระบวนการจนได้รับความสำเร็จจากการยึดหลักศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
LO4 : ผู้เรียนสามารถ : คิดวิเคราะห์ต่อการคิดวิพากษ์และวิจารณ์พร้อมทั้งประยุกต์ใช้คุณค่าสากลแห่งสิทธิมนุษยชนใช้เหตุผลเพื่อเสรีภาพในการเลือกทางเดินชีวิตด้วยตัวเราเอง
LO5 : ผู้เรียนสามารถ : สร้างเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมต่อตนเอง ชุมชน และสังคมในการแสวงหาความรู้จากบริบทของพื้นที่ให้คุณค่าของความเป็นมนุษย์

 

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ดร.ศิริพร เพ็งจันทร

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”