การตลาดระหว่างประเทศสำหรับ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่

โดย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

              ความหมายของการตลาดระหว่างประเทศ ความสำคัญของการตลาดระหว่างประเทศ วิธีการตัดสินใจเลือกตลาดระหว่างประเทศเป้าหมาย การเข้าตลาดระหว่างประเทศด้วยการส่งออก ระบบแฟรนไชส์ การใช้สัญญาจ้างผลิต การการตั้งฐานการผลิตเอง ปัจจัยในการเลือกรูปแบบการเข้าสู่การตลาดระหว่างประเทศ กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ: ผลิตภัณฑ์และตราสินค้าระหว่างประเทศ ราคาตลาดระหว่างประเทศ ช่องทางการจัดจำหน่ายระดับโลก การสื่อสารทางการการตลาดระหว่างประเทศ เทคโนโลยีดิจิทัลเบี้องต้นสำหรับการตลาดระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถอธิบายความสำคัญของการตลาดระหว่างประเทศได้
LO2 : ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์รูปแบบการเข้าสู่การตลาดระหว่างประเทศได้
LO3 : ผู้เรียนสามารถอธิบายกลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศได้
LO4 : ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเบี้องต้นสำหรับการตลาดระหว่างประเทศได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

อ.นงค์รัตน์ แสนสมพร

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”