Business & Management

Leading When You Are Not In Charge

รายวิชา Leading When You’re Not in Charge เป็นรายวิชาที่นำเสนอการสร้างเสริมทักษะการเป็นผู้นำอย่างแท้จริงในทุก ๆ บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จริงๆแล้ว ในทุกขั้นตอนในหน้าที่และอาชีพการงานของเราโดยทั่วไป เราทุกคนถูกท้าทายให้เป็นผู้นำ แม้กระทั่งว่าเราไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในงานนั้นจริงๆ และธรรมชาติของมนุษย์ คือการที่เราต้องเรียนรู้วิธีการที่จะทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด ในทุกๆ บทบาทที่เราได้รับ รวมถึงการดึงศักยภาพของตัวเองมาใช้ เพื่อให้ระบบทีมและงานสามารถบรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ International Business Management

นิยามการค้าระหว่างประเทศ ความแตกต่างในการดำเนินธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ ความสำคัญของการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ

เทคนิคการจัดทำ CV และ Portfolio แบบมืออาชีพ

ทุกวันนี้ การสมัครเข้าฝึกงาน ฝึกสหกิจศึกษา ตลอดจนการสมัครงาน มีการแข่งขันสูง ผู้สมัครจำเป็นต้องจัดเตรียมประวัติและผลงานของตนเองเพื่อแนะนำให้สถานประกอบการรู้จักในเบื้องต้น ซึ่งการเขียนประวัติส่วนตัว CV และการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จึงมีความจำเป็นและสำคัญมากที่ นักศึกษาและผู้ที่เตรียมตัวสมัครงานจะต้องทำให้ออกมาดีและเป็นมืออาชีพ เพราะมีผลต่อการคัดเลือกเข้าฝึกงาน ฝึกสหกิจศึกษา และรับเข้าทำงานเป็นพนักงานขององค์กรต่าง ๆ ที่ผ่านมา พบว่านักศึกษาและคนรอบข้างมักจัดทำ CV และ Portfolio ไม่ถูกต้องขาดข้อมูลและเอกสารหลักฐานสำคัญบางรายการที่จะต้องนำเสนอและจัดเตรียมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตลอดจนมีการจัดทำอย่างไม่เป็นระบบ ส่งผลให้ขาดโอกาสในการได้รับการคัดเลือกให้เข้าฝึกงาน ฝึกสหกิจศึกษา และไม่ได้รับเข้าทำงาน เป็นต้น ทั้งนี้ จากประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษารายวิชาฝึกงาน ฝึกสหกิจศึกษาทุกปีการศึกษา ผู้สอนพบเจอปัญหาที่กล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มาของการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ รายวิชา “เทคนิคการจัดทำ CV และ Portfolio แบบมืออาชีพ” เพื่อประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ นักศึกษาที่กำลังเตรียมตัวสมัครเข้าฝึกงาน ฝึกสหกิจศึกษา ตลอดจนบัณฑิตจบใหม่ และผู้สนใจทั่วไปสำหรับการนำความรู้และเทคนิคดังกล่าวไปประยุกต์ใช้จริงต่อไป

เทคโนโลยีการผลิตเห็ด

ความสำคัญและสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวอาชีพการเพาะเห็ด ประวัติความเป็นมาของการเพาะเห็ด  ความรู้ทั่วไปและชีววิทยาเกี่ยวกับเห็ด ชนิดเห็ดต่างๆที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ด การผลิตเห็ดเศรษฐกิจต่างๆในถุงพลาสติก การเพาะเห็ดฟางแบบต่างโดยใช้วัสดุเพาะต่างๆ และการจัดการฟาร์มเห็ดให้ประสบผลสำเร็จ  การบรรจุหีบห่อเพื่อเพิ่มมูลค่า และการยืดอายุการเก็บรักษาเห็ด การแปรรูปเห็ดและผลิตภัณฑ์ต่างๆจากเห็ด

ธุรกิจการผลิตผักสลัดครบวงจร

โดยในรายวิชานี้จะมีเนื้อหาประกอบไปด้วย “ความเป็นมาของผักสลัดและสายพันธุ์ การจัดการโรคแมลงและวัชพืช การจัดการสภาพแวดล้อมที่จำเป็นกับการเจริญเติบโตของผักสลัด การจัดการการผลิตและธาตุอาหารพืช การจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว การจัดการการผลิตเมล็ดพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ การจัดการบรรจุภัณฑ์และการแปรรูป การจัดการการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ การจัดการการขนส่ง การจัดการเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการผลิตผักสลัดครบวงจร การวิเคราะห์ภาพรวมธุรกิจ ทบทวน และปรับปรุงแผนธุรกิจ การทำธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คาร์บอนฟุตพริ้นท์ มาตรฐานฟาร์มต่างๆ และความปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค”

1 2 3 7