Business & Management

บัญชีต้นทุน 1 (Cost Accounting 1)

บทบาทของการบัญชีต้นทุน แนวคิดต้นทุน การจำแนกประเภทต้นทุน ระบบต้นทุนผลิตภัณฑ์ ระบบต้นทุนงาน ระบบต้นทุนช่วง การบัญชีสำหรับวัตถุดิบ ค่าแรงและค่าใช้จ่ายการผลิต ฯลฯ

นวัตกรรมการจัดการ (Management Innovation)

การศึกษาทำความเข้าใจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคำว่า “นวัตกรรม” พัฒนาการของนวัตกรรม นโยบายและแผนระดับชาติเกี่ยวกับนวัตกรรม…