การจัดการการเงินส่วนบุคคลในอิสลาม

เกี่ยวกับรายวิชา

ความหมายและรูปแบบสัญญาการเงินอิสลามชนิดต่างๆ ของสถาบันการเงินอิสลาม  ได้แก่ สัญญาการเงินด้านสินทรัพย์ และสัญญาการเงินด้านหนี้สิน ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสลามที่นิยมใช้ในสถาบันการเงินอิสลามในประเทศไทย เช่น สหกรณ์อิสลาม และธนาคารอิสลามอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อให้สามารถนำผลิตภัณฑ์การเงินอิสลามในการบริหารการเงินส่วนบุคคลได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

Screenshot 2566-09-20 at 09.23.34

ผศ. ดร. ธวัช นุ้ยผอม

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”