ทักษะการเข้าอกเข้าใจผู้อื่น

เกี่ยวกับรายวิชา

การรับรู้ทางสังคมและการเข้าอกเข้าใจ ความสำคัญของเรื่องดังกล่าวในบริบทส่วนตนและส่วนร่วม การควบคุมอารมณ์ของตนเอง ความฉลาดทางอารมณ์กับการรับรู้ทางสังคมและการเข้าอกเข้าใจ ทักษะการฟังอย่างกระตือรือร้นและการสื่อสารแบบใช้คำพูด/ไม่ใช้คำพูด การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยรับรู้และเคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความคล้ายคลึงกัน ทักษะการแก้ปัญหาความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

Screenshot 2566-09-19 at 16.34.22

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”