รัฐบาลดิจิทัล

เกี่ยวกับรายวิชา

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล ทิศทางการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัลของสังคมโลก บทบาทของรัฐบาลในยุคดิจิทัล แนวคิดการเปลี่ยนผ่านและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องของภาครัฐกับการก้าวไปสู่รัฐบาลดิจิทัล ความเป็นมาของรัฐบาลดิจิทัลในประเทศไทย ลักษณะสำคัญ การปรับเปลี่ยนของภาครัฐไทย และปัจจัยหลักที่สนับสนุนภาครัฐไทยไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนกฎหมายและมาตรฐานที่ส่งเสริมการเป็นรัฐบาลดิจิทัลในประเทศไทย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

Screenshot 2566-09-19 at 16.28.47

ผศ.ดร.วิสุทธิณี ธานีรัตน์

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”