ธุรกิจอัตโนมัติด้วย RPA: การดำเนินงานเพื่อความเติบโต

เกี่ยวกับรายวิชา

ความรู้เบื้องต้นของระบบอัตโนมัติของกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Automation) การฝึกปฏิบัติใช้งาน Power Automate เพื่อควบคุมการทำงานอัตโนมัติ การทำงานร่วมกับ Connectors การทำงานที่มีเงื่อนไข และการสร้างรายงานผ่าน Dashboard

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

Screenshot 2566-09-19 at 15.44.51

อ.ผกาแก้ว พรหมศิริ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”