ตั้งแต่ เกิด จนถึง ตาย ต้องจ่ายภาษีอะไรบ้าง?

เกี่ยวกับรายวิชา

ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรแก่ประชาชนทั่วไป โดยเนื้อหาจะเกี่ยวกับภาษีที่เกิดขึ้นในทุกช่วงชีวิตของประชาชนคนไทย โดยจะมีขอบเขตทั้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล รวมถึงภาษีมรดก

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

Screenshot 2566-09-19 at 15.32.17

อ.พจนารถ ฤทธิเดช

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”