พลเมืองดิจิทัลรู้เท่าทันข่าวปลอม

เกี่ยวกับรายวิชา

ความหมายและลักษณะข่าวปลอม การแพร่กระจายของข่าวปลอม ข่าวปลอมในภาวะวิกฤตสังคม ผลกระทบจากข่าวปลอมในระดับและมิติต่าง ๆ การรู้เท่าทันข่าวปลอม แนวทางการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหักล้างข่าวปลอม

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

Screenshot 2566-09-20 at 09.29.39

ผศ.ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”