Digital Marketing (การตลาดดิจิทัล)

เกี่ยวกับรายวิชา

การสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำการตลาดดิจิทัล การวางแผนและเข้าใจธุรกิจ รวมไปถึงการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจ เพื่อเป็นพื้นฐานองค์ความรู้ในการทำการตลาดด้วย Digital Marketing และการวางแผนการตลาดจากการวิเคราะห์ข้อมูล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1: ผู้เรียนมีแนวทางและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล
LO2: ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ธุรกิจเบื้องต้นเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
LO3: ผู้เรียนมีพื้นฐานในการใช้ข้อมูลวิเคราะห์ผลเพื่อการประเมินผลและการพัฒนาทางการตลาด

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

DM - Asst. Prof. Teerasak Jindabot, Ph.D. 2
DM - Asst. Prof. Warangkana Tantasuntisakul, Ph.D.
DM - Asst. Prof. Nontipak Pianroj, Ph.D.

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”