Language

สนทนาภาษามัคคุเทศก์

คำศัพท์เฉพาะและสำนวนการพูดที่ใช้ในการนำเที่ยว การบรรยายสิ่งของหรือสถานที่ตลอดจนการเล่าเรื่อง การตอบคำถามนักท่องเที่ยว การรับมือในสถานการณ์ที่มีปัญหา การให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับมารยาทหรือความอ่อนไหวทางวัฒนธรรม เทคนิคการพูดในการนำเที่ยว

ภาษาอังกฤษสำหรับการให้บริการด้านการบิน

ภาพรวมของรายวิชาในโมดูลการเรียนรู้ชุดนี้  ได้แก่  การนำเสนอคำศัพท์ สำนวน โครงสร้างและบทสนทนาภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้นถึงระดับกลาง ประกาศภายในอาคารสนามบินและประกาศบนเครื่องบิน  และความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบิน

1 2 3 4 5 6