Language

วรรณคดีวิจักษ์ (Literary Appreciation)

รายวิชา 417-222: Literary Appreciation (วรรณคดีวิจักษ์) เป็นวิชาเอกบังคับสำหรับนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ ซึ่งเน้นทักษะการอ่าน การตีความ การวิเคราะห์ และการประเมินค่างานเขียนเชิงสร้างสรรค์ทั้งที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง โดยผู้เรียนต้องเรียนรู้โครงสร้างของภาษาร้อยกรองและภาษาร้อยแก้วที่เน้นศิลปะการประพันธ์ในระดับสูง การใช้ภาษาความเปรียบ โวหารภาพพจน์ การใช้จินตภาพ การใช้ฉันทลักษณ์ เป็นต้น

การแปลเฉพาะทาง (Translation for Specific Purposes)​

การแปลเอกสารหรือสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เฉพาะวงการ โดยเน้นการแปลบทบรรยายใต้ภาพ หรือ Subtitle Translation ซึ่งผู้เรียนจะได้ศึกษาหลักเกณฑ์และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแปล เทคนิคและกลวิธีการแปล และการแปลบทบรรยายใต้ภาพ

ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

การสื่อสารด้วยภาษาและวัฒนธรรมเยอรมันเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการสื่อสารระหว่างชนชาติที่ใช้ภาษาเยอรมันและชนชาติไทย เพิ่มทักษะในความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม ลดปัญหาความเข้าใจผิดระหว่างวัฒนธรรม เพื่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ และสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงาน การทำธุรกิจ หรือการปฏิสัมพันธ์กับชนชาติที่ใช้ภาษาเยอรมันในบริบทต่างๆ
การสนทนาภาษาเยอรมันพื้นฐานในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ตัวอย่างเช่นการทักทายทำความรู้จัก การขอบคุณ การขอโทษ การใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษา มีการฝึกแบบประโยคสนทนาเบื้องต้นและประโยคหลักๆที่มักใช้ในการติดต่อสื่อสาร ทั้งนี้โดยเน้นความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมและทักษะการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมด้วย

หนีห่าว จงกั๋ว (Nihao Zhongguo)

ในชุดการเรียนรู้นี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักเกณฑ์การอ่านและเขียนสัทอักษรจีนเพิ่มเติมจากชุด การเรียนรู้สัทอักษรจีน 1 สระเดี่ยวและพยัญชนะ การเรียนรู้สัทอักษรจีน 2 สระประสมและสระพิเศษ  การเรียนรู้สัทอักษรจีน 3 สระเสียงนาสิก โดยในชุดการเรียนรู้ชุดนี้เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการออกเสียงคำศัพท์สองพยางค์ขึ้นไป และการเขียนสัทอักษรจีนให้ถูกต้องตามหลักการเขียน

TOEIC Preparation Part 3: Reading Comprehension

     This course will focus on Reading Comprehension in TOEIC Test. Time management is the critical skill here and the strategies that will be discussed in this course will focus on helping students allocate time to the parts of the test that needed the most and dealing efficiently with lengthy texts. The course will delve into part-specific techniques in test-taking skills and strategies.

1 2 3 5