Language

ภาษาเกาหลี 1-2

การฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และฝึกสร้าง ประโยคพื้นฐานภาษาเกาหลีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

การฟัง-พูด ภาษาเกาหลี 1-2

การฝึกการสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวันตามบริบทหรือสถานการณ์ต่างๆ  เน้นฝึกทักษะการฟัง-พูดเพื่อให้สามารถสื่อสารภาษาเกาหลีได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และหลักการออกเสียง

การฟัง-พูด ภาษาเกาหลี 1-1

การฝึกการสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวันตามบริบทหรือสถานการณ์ต่างๆ เน้นฝึกทักษะการฟัง-พูดเบื้องต้นเพื่อให้สามารถสื่อสารภาษาเกาหลีได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และหลักการออกเสียง

ภาษาเกาหลี 1-1

ศึกษาประวัติและที่มาของตัวอักษรภาษาเกาหลี เรียนรู้สระ พยัญชนะ ตัวสะกด หลักการประสมคำ และหลักการออกเสียงเบื้องต้น

สัทศาสตร์เชิงปฏิบัติ (Practical Phonetics)

การฝึกออกเสียงพยัญชนะและสระ การลงเสียงหนักเบา จังหวะและทำนองเสียงสูงต่ำ เน้นเสียงที่เป็นปัญหาสำหรับคนไทย การฟังเพื่อจำแนกเสียงและการออกเสียงในภาษาอังกฤษ รวมทั้งการอ่านและเขียนสัทอักษร

1 2