NIZAMREE NIMA

โรคของระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างในสัตว์เล็กเบื้องต้น 1

หลักการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การประเมินการเดิน การวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาโรคของระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างในสัตว์เล็กเบื้องต้น
Principle of history taking, clinical examination, gait evaluation, diagnosis and treatment planning in diseases of musculoskeletal system in small animal

ข้อน่ารู้ในการดูแลระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยง

PSU MOOC ชุดนี้จะเสนอสาระสำคัญหรือความรู้สำคัญในด้านระบบสืบพันธุ์ รวมทั้งการจัดการดูแล การเข้าใจปัญหา สาเหตุการเกิดหรือโน้มนำสู่ปัญหาระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะในสุนัขและแมว ทั้งนี้จะอยู่ในขอบเขตธรรมชาติระบบสืบพันธุ์ พฤติกรรมทางระบบสืบพันธุ์ การจัดการดูแลระบบสืบพันธุ์เบื้องต้น หรือการแก้ไขป้องกันปัญหาทางระบบสืบพันธุ์เบื้องต้นในสัตว์เลี้ยง

การเลี้ยงปลาสวยงาม

การเลือกซื้อปลาสวยงามและการเลือกอุปกรณ์ในการเลี้ยง ประเภทของระบบกรอง วัสดุและการเลือกใช้ระบบกรอง การจัดการน้ำและคุณสมบัติของน้ำที่ใช้เลี้ยงปลาสวยงาม ประเภทของอาหาร การเลือกอาหาร และการให้อาหาร การกักกันโรคและการจัดการสุขภาพเบื้องต้นในปลาสวยงาม

ปรสิตวิทยาในสัตว์เลี้ยง​

ปรสิตที่สำคัญในสัตว์เลี้ยงที่พบบ่อยในประเทศไทย หนอนพยาธิ โปรโตซัว ริกเก็ทเซีย สัตว์ขาข้อ รูปร่างลักษณะและวงจรชีวิต การติดต่อ การก่อโรค การควบคุมและป้องกันโรคที่เกิดจากปรสิต

“คำนวณและวางแผน” ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

หลักการของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประเภทของเงินได้ ค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประเภทต่างๆ การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การวางแผนค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้แก่ ค่าลดหย่อนกลุ่มประกัน กลุ่มเงินออม และการลงทุน กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มบริจาค และค่าลดหย่อนกลุ่มอื่นๆ ตามนโยบายรัฐบาล

1 13 14 15 16