ดาราศาสตร์เบื้องต้น

เกี่ยวกับรายวิชา

     ประวัติศาสตร์การศึกษาค้นคว้าทางดาราศาสตร์ พิกัดทางดาราศาสตร์ ส่วนประกอบและการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ กลุ่มดาวที่สำคัญ แผนที่ดาวและการดูดาวเบื้องต้น องค์ประกอบของระบบสุริยะ ระบบดวงอาทิตย์-โลก-ดวงจันทร์ การเกิดกลางวันกลางคืนและฤดูกาล การเกิดสริยุปราคาและจันทรุปราคา ดวงจันทร์กับการเกิดข้างขึ้น-ข้างแรม ปรากฏการ์น้ำขึ้น-น้ำลง ปรากฎการณ์ทางดาราศาสตร์และความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตบนโลก 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถอธิบายประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์
LO2 : ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้เรื่องการดูดาวเบื้องต้น เพื่อใช้ในการดูดาวบนท้องฟ้าจริง
LO3 : ผู้เรียนสามารถอธิบายการใช้งานกล้องโทรทรรศน์อย่างง่าย
LO4 : ผู้เรียนสามารถอธิบายแบบจำลองและองค์ประกอบของระบบสุริยะ
LO5 : ผู้เรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปรากฎการณ์ทางดาราศาสตร์กับสิ่งมีชีวิตบนโลก

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ดร.นารีมัส เจะและ

สาขาวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”