วรรณคดีวิจักษ์ (Literary Appreciation)

เกี่ยวกับรายวิชา

   รายวิชา 417-222: Literary Appreciation (วรรณคดีวิจักษ์) เป็นวิชาเอกบังคับสำหรับนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ ซึ่งเน้นทักษะการอ่าน การตีความ การวิเคราะห์ และการประเมินค่างานเขียนเชิงสร้างสรรค์ทั้งที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง โดยผู้เรียนต้องเรียนรู้โครงสร้างของภาษาร้อยกรองและภาษาร้อยแก้วที่เน้นศิลปะการประพันธ์ในระดับสูง การใช้ภาษาความเปรียบ โวหารภาพพจน์ การใช้จินตภาพ การใช้ฉันทลักษณ์ เป็นต้น

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1: ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจเนื้อหารวมทั้งแนวคิดหลักเกี่ยวกับบทประพันธ์ที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง
      LO1.1 เข้าใจวัตถุประสงค์และแนวคิดในการเรียนวรรณคดีทั้งในรูปแบบของร้อยแก้วและร้อยกรอง
      LO1.2 เข้าใจความหมายและรู้จักตัวอย่างของวรรณคดีทั้งในรูปแบบของร้อยแก้วและร้อยกรอง
LO2: ผู้เรียนมีความรู้ จดจำ และเข้าใจองค์ประกอบต่าง ๆ ของงานวรรณกรรมได้
      LO2.1 เข้าใจชนิดและสามารถแยกแยะองค์ประกอบของบทประพันธ์ที่เป็นร้อยแก้วได้
      LO2.2 เข้าใจขนิดและสามารถแยกแยะองค์ประกอบของบทประพันธ์ที่เป็นร้อยกรองได้
LO3: ผู้เรียนมีความรู้ จดจำ รวมทั้งสามารถเข้าใจกลวิธีการประพันธ์ การสรรคำ จินตภาพ และความเปรียบหรือสำนวนโวหารในรูปแบบต่าง ๆ ได้
      LO3.1 เข้าใจและสามารถแยกแยะโครงสร้างทางภาษาของบทประพันธ์ที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกรองได้
      LO3.2 เข้าใจชนิดและกลวิธีการสรรคำในบทประพันธ์ที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกรองได้
      LO3.3 เข้าใจและสามารถแยกแยะการใช้ภาษาจินตภาพในบทประพันธ์ที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกรองได้
      LO3.4 รู้จักชนิดและสามารถแยกแยะการใช้โวหารภาพพจน์ในบทประพันธ์ที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกรองได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร.สุรัยยา สุไลมาน

สาขาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”