ธุรกิจการผลิตผักสลัดครบวงจร

เกี่ยวกับรายวิชา

     โดยในรายวิชานี้จะมีเนื้อหาประกอบไปด้วย “ความเป็นมาของผักสลัดและสายพันธุ์ การจัดการโรคแมลงและวัชพืช การจัดการสภาพแวดล้อมที่จำเป็นกับการเจริญเติบโตของผักสลัด การจัดการการผลิตและธาตุอาหารพืช การจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว การจัดการการผลิตเมล็ดพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ การจัดการบรรจุภัณฑ์และการแปรรูป การจัดการการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ การจัดการการขนส่ง การจัดการเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการผลิตผักสลัดครบวงจร การวิเคราะห์ภาพรวมธุรกิจ ทบทวน และปรับปรุงแผนธุรกิจ การทำธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คาร์บอนฟุตพริ้นท์ มาตรฐานฟาร์มต่างๆ และความปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค”

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตผักสลัดในธุรกิจการผลิตผักสลัดแบบครบวงจร
LO2 : ผู้เรียนสามารถวางแผนธุรกิจการผลิตผักสลัดแบบครบวงจรโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสภาพอากาศ
LO3 : ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศกับการตลาดและการผลิตในธุรกิจการผลิตผักสลัดแบบครบวงจร
LO4 : ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในธุรกิจการผลิตผักสลัดแบบครบวงจร
LO5 : ผู้เรียนสามารถเลือกมาตรฐานฟาร์มที่เหมาะสมมาใช้ในธุรกิจการผลิตผักสลัดแบบครบวงจร

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ดร.เอกนรินทร์ เรืองรักษ์

สาขาวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”