เทคโนโลยีการผลิตเห็ด

เกี่ยวกับรายวิชา

     ความสำคัญและสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวอาชีพการเพาะเห็ด ประวัติความเป็นมาของการเพาะเห็ด  ความรู้ทั่วไปและชีววิทยาเกี่ยวกับเห็ด ชนิดเห็ดต่างๆที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ด การผลิตเห็ดเศรษฐกิจต่างๆในถุงพลาสติก การเพาะเห็ดฟางแบบต่างโดยใช้วัสดุเพาะต่างๆ และการจัดการฟาร์มเห็ดให้ประสบผลสำเร็จ  การบรรจุหีบห่อเพื่อเพิ่มมูลค่า และการยืดอายุการเก็บรักษาเห็ด การแปรรูปเห็ดและผลิตภัณฑ์ต่างๆจากเห็ด

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจ (Understand) : ความสำคัญและสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวอาชีพการเพาะเห็ด ประวัติความเป็นมาของการเพาะเห็ด ความรู้ทั่วๆไปเกี่ยวกับเห็ด เห็ดชนิดต่างๆที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ด การผลิตเห็ดเศรษฐกิจต่างๆในถุงพลาสติก การเพาะเห็ดฟางแบบต่างๆโดยใช้วัสดุเพาะต่างๆ การบริหารจัดการฟาร์มเห็ดในเชิงพาณิชย์ การบรรจุหีบห่อเพื่อเพิ่มมูลค่า การยืดอายุการเก็บรักษา อาหารจากเห็ด
LO2 : ผู้เรียนสามารถนำความรู้มาใช้ (Apply) : การผลิตเห็ดเศรษฐกิจต่างๆในถุงพลาสติก การเพาะเห็ดฟางแบบต่าง        ๆโดยใช้วัสดุเพาะต่างๆ การบริหารและการจัดการฟาร์มเห็ดในเชิงพาณิชย์ การบรรจุหีบห่อเพื่อเพิ่มมูลค่า การยืดอายุการเก็บรักษา อาหารจากเห็ด ผู้เรียนได้ฝึกฝนการเพาะเห็ดแบบครบวงจร
LO3 : ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ (Analyze) สูตรอาหาร สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ด การดูแลรักษาเพื่อจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ด สาเหตุการเสียของก้อนเชื้อเห็ด ปัจจัยต่างๆที่ต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษเพื่อให้การเพาะเห็ดประสบความสำเร็จ แนวทางการลดต้นทุนการผลิตเห็ดได้
LO4 : ผู้เรียนสามารถประเมิน (Evaluate) ความสำเร็จจากขั้นตอนต่างๆของการเพาะเห็ดได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ดร.พิณทิพย์ จันทรเทพ

สาขาวิทยาการเกษตรและประมง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”