โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับของนักศึกษาไทยที่จะไปศึกษาต่อในต่างประเทศ

โดย  ศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับ คณะวิทยาการอิสลามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

เกี่ยวกับรายวิชา

      การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ การฝึกทักษะภาษาอาหรับผ่านตัวอย่างบทสนทนาภาษาอาหรับ และการเรียนรู้คำศัพท์และประโยคสำคัญที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับของนักศึกษาไทยที่จะไปศึกษาต่อในต่างประเทศ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ
LO2 : ผู้เรียนสามารถท่องจำคำศัพท์และประโยคสำคัญในตัวอย่างบทสนทนาภาษาอาหรับ
LO3 : ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอาหรับภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ดร.ยุทธนา เกื้อกูล

ศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับ

ดร.อายุ คางา

ศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”