Leading When You Are Not In Charge

By Global Affairs and Corporate Communication Center (โดย ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร)

เกี่ยวกับรายวิชา

      รายวิชา Leading When You’re Not in Charge เป็นรายวิชาที่นำเสนอการสร้างเสริมทักษะการเป็นผู้นำอย่างแท้จริงในทุก ๆ บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จริงๆแล้ว ในทุกขั้นตอนในหน้าที่และอาชีพการงานของเราโดยทั่วไป เราทุกคนถูกท้าทายให้เป็นผู้นำ แม้กระทั่งว่าเราไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในงานนั้นจริงๆ และธรรมชาติของมนุษย์ คือการที่เราต้องเรียนรู้วิธีการที่จะทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด ในทุกๆ บทบาทที่เราได้รับ รวมถึงการดึงศักยภาพของตัวเองมาใช้ เพื่อให้ระบบทีมและงานสามารถบรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : เพื่อเรียนรู้การเป็นผู้นำอย่างแท้จริง เข้าใจและตระหนักถึงศักยภาพและความสามารถที่แตกต่างกันของตัวบุคคล
LO2 : เพื่อเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนตัวเองในทุก ๆ บทบาท ให้สามารถดึงศักยภาพและมีวิสัยทัศน์ของเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาระบบการทำงานให้ดียิ่งขึ้นได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

อ.อัครเดช อุดมปัญญาวิทย์ (โค้ชอัลเบิร์ท)

Master Trainer ระดับโลกในด้านความเป็นผู้นำ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”