หนีห่าว จงกั๋ว (Nihao Zhongguo)

เกี่ยวกับรายวิชา

       ในชุดการเรียนรู้นี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักเกณฑ์การอ่านและเขียนสัทอักษรจีนเพิ่มเติมจากชุด การเรียนรู้สัทอักษรจีน 1 สระเดี่ยวและพยัญชนะ การเรียนรู้สัทอักษรจีน 2 สระประสมและสระพิเศษ  การเรียนรู้สัทอักษรจีน 3 สระเสียงนาสิก โดยในชุดการเรียนรู้ชุดนี้เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการออกเสียงคำศัพท์สองพยางค์ขึ้นไป และการเขียนสัทอักษรจีนให้ถูกต้องตามหลักการเขียน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 :  ผู้เรียนจำแนกเสียงคำศัพท์สองพยางค์และหลายพยางค์ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง

LO2 :  ผู้เรียนจำแนกเสียงคำศัพท์ที่ประสมกับพยางค์一และ不   ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง

LO3 : ผู้เรียนจำแนกเสียงของคำศัพท์พยางค์เสียงเบา พยางค์เสียง啊และสระเสริมท้าย 儿ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง

LO4 : ผู้เรียนจำแนกรูปแบบการเขียนสัทอักษรจีนบางลักษณะเฉพาะได้ถูกต้องตามหลักการเขียนสัทอักษรจีน

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ดร.ปิยวรรณ ปิยะกาญจน์

สาขาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.นารีรัตน์ วัฒนเวฬุ

สาขาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ทัศน์ธนิต ทองแดง

สาขาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”