NIZAMREE NIMA

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและมาตรฐานความปลอดภัย 1

ในปัจจุบันมนุษย์ไม่สามารถหลีกเลี่ยงกับภาวะที่ต้องเผชิญกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ เนื่องจากได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตไปแล้ว การเรียนรู้ธรรมชาติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และรู้จักวิธีป้องกันตามเกณฑ์ความปลอดภัย จะเป็นการป้องกันผลที่เกิดจากคลื่นแม่เหล็กฟ้าต่อสุขภาพได้

การเริ่มต้นธุรกิจแบบสตาร์ทอัพ

เป็นรายวิชาที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพได้อย่างถูกวิธี รู้จักวิธีการหาไอเดียและเทคนิคการหาไอเดียเพื่อเป็นพื้นฐานในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพ และเข้าใจการเปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ

เทคนิคและวิธีการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ

การเรียนรู้ทฤษฎีการสอนภาษา แนวคิดทฤษฎีภาษาศาสตร์กับการสอนด้านระบบเสียง ระบบคำ ระบบไวยากรณ์ และระบบการสนทนา เทคนิคและวิธีการสอนสนทนาภาษาไทย

นักสืบโรคสัตว์ กับอาวุธจุลทรรศน์

ภาพรวมของกระบวนการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาในสัตว์เลี้ยง ความสำคัญของการตรวจเซลล์และเนื้อเยื่อ การเก็บตัวอย่างโดยสัตวแพทย์และเจ้าของสัตว์ ขั้นตอนและกระบวนการสืบจากชิ้นเนื้อ การตอบสนองทางร่างกายสัตว์ที่พบบ่อยทางพยาธิวิทยา ประเภทความเจ็บป่วยที่เหมาะสมกับการตรวจทางพยาธิวิทยาระดับเซลล์ ก้อนเนื้อและมะเร็งที่พบบ่อยทางพยาธิวิทยาสัตวแพทย์

ความรู้พื้นฐานการใช้ยาในสัตว์ (Basic Drug Use in Animals)

รายวิชาความรู้พื้นฐานการใช้ยาในสัตว์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับยา ความหมายของยา แหล่งกำเนิดยา การเรียกชื่อยา วัตถุประสงค์ของการใช้ยาในสัตว์ คุณสมบัติของยาเตรียมที่ดี และการจัดเก็บรักษายาที่ถูกต้อง และยาหมดอายุ ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อฤทธิ์ของยา การเกิดปฏิกิริยาร่วมกันกับยา อาการไม่พึงประสงค์ ข้อบ่งใช้ ข้อควรระวัง และข้อห้ามใช้ยา โดยยึดหลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

1 12 13 14 15 16