NIZAMREE NIMA

การวิเคราะห์ RNA-sequencing โดยใช้เครื่องมือ free cloud computing

1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ RNA-sequencing และวิธีออกแบบการทดลอง
2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ RNA-sequencing โดยใช้ Usegalaxy.org
3. การสร้างฐานข้อมูล transcriptome จากข้อมูล RNA sequencing
4. การค้นหายีนที่สนใจจากข้อมูลทรานสคริปโตม

จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม

ความหมายและความสำคัญของจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม ทฤษฎี แนวทาง และขั้นตอนการตัดสินใจด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ประเด็นจริยธรรมทางธุรกิจ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับพฤติกรรมด้านจริยธรรมในองค์กร  ระดับและรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับความรับผิดชอบต่อสังคม กระบวนการสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กร และการดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม

กระบวนการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking)

Critical Thinking หัวข้อ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ที่นักศึกษาสหกิจศึกษาทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้ด้วยตนเองให้แล้วเสร็จตามขั้นตอนการเรียนที่กำหนดไว้ ก่อนภาคการศึกษาที่ต้องออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

การดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านแบบบูรณาการ Integrated Care for Home-bound Elderly Subject

รายวิชานี้มีเนื้อหาการเรียนรู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพทางกาย ความเสื่อมถอยในการทำหน้าที่และการประเมิน การป้องกันการหกล้ม การจัดสิ่งแวดล้อม การดูแลด้านโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ปัญหาด้านจิตสังคม ภาวะซึมเศร้าและการประเมิน และการผ่อนคลายด้วยโยคะ

1 14 15 16