ความรู้พื้นฐานการใช้ยาในสัตว์

โดย คณะสัตวแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับรายวิชา

      รายวิชาความรู้พื้นฐานการใช้ยาในสัตว์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับยา ความหมายของยา แหล่งกำเนิดยา การเรียกชื่อยา วัตถุประสงค์ของการใช้ยาในสัตว์ คุณสมบัติของยาเตรียมที่ดี และการจัดเก็บรักษายาที่ถูกต้อง และยาหมดอายุ ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อฤทธิ์ของยา การเกิดปฏิกิริยาร่วมกันกับยา อาการไม่พึงประสงค์ ข้อบ่งใช้ ข้อควรระวัง และข้อห้ามใช้ยา โดยยึดหลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของยา แหล่งกำเนิดยา การเรียกชื่อยา วัตถุประสงค์ของการใช้ยาในสัตว์ คุณสมบัติของยาเตรียมที่ดี และการจัดเก็บรักษายาที่ถูกต้อง และยาหมดอายุ
LO2 : ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อฤทธิ์ของยา การเกิดปฏิกิริยาร่วมกันกับยา
LO3 : ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์ ข้อบ่งใช้ ข้อควรระวัง ข้อห้ามใช้
LO4 : ผู้เรียนสามารถอภิปรายเกี่ยวกับหลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผลได้อย่างมีวิจารณญานในการใช้ยา

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ดร.สพ.ญ.ปรารถนา ยงสกุลชัย

ดร.สพ.ญ.ปรารถนา ยงสกุลชัย

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”