NIZAMREE NIMA

Cybersecurity in Daily Life

การฝึกทักษะการสื่อสารภาษาจีนขั้นพื้นฐาน โดยเริ่มจาก การเรียนรู้หลักในการอ่านพินอิน เรียนรู้ประโยคพื้นฐาน เน้นหลักการสื่อสาร/บทสนทนาในชีวิตประจำวัน อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และหลักการออกเสียง การสร้างประโยคคำถาม การแนะนำตนเอง เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมจีน

ความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Basic Computer Security)

ในปัจจุบันความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งจำเป็นในยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นเพียงผู้ใช้งานทั่วไป หรือผู้ที่ทำหน้าที่อยู่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ การมีความรู้ ความเข้าใจ และรู้จักพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
ในรายวิชานี้จะมีองค์ประกอบดังนี้ ภัยคุกคาม แนวคิดความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ การรักษาความลับ การเข้ารหัสแบบกุญแจสมมาตร การเข้ารหัสแบบกุญแจอสมมาตร บูรณาภาพของข้อมูล การยืนยันตัวตน ความพร้อมใช้งาน เครื่องมือและกลไกด้านความมั่นคงปลอดภัย กฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร 1

การฝึกทักษะการสื่อสารภาษาจีนขั้นพื้นฐาน โดยเริ่มจาก การเรียนรู้หลักในการอ่านพินอิน เรียนรู้ประโยคพื้นฐาน เน้นหลักการสื่อสาร/บทสนทนาในชีวิตประจำวัน อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และหลักการออกเสียง การสร้างประโยคคำถาม การแนะนำตนเอง เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมจีน

Arts of Communication (ศาสตร์แห่งการสื่อสาร)

รายวิชา Arts of Communication หรือศาสตร์แห่งการสื่อสาร เป็นรายวิชาที่นำเสนอถึงการเรียนรู้ เทคนิค ขั้นตอน องค์ประกอบและกระบวนการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงช่องทางการสื่อสารรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและช่องทางการสื่อสารในสังคมยุกต์ดิจิทัลในปัจจุบัน

Future of Careers in 2030 (อาชีพแห่งอนาคต 2030)

ในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติ มีการเปลี่ยนผ่านของนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้เข้ามาทดแทนในหลากหลายอาชีพ
การเรียนรู้ เข้าใจ และเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น จะทำให้มองเห็นโอกาสทั้งในการดำเนินธุรกิจและการประกอบอาชีพที่มีความมั่นคงในอนาคต
รายวิชานี้ จะช่วยให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และพร้อมก้าวสู่การทำงาน ได้อย่างมั่นใจและประสบความสำเร็จ

1 2 3 4 16