Science & Technology

เทคโนโลยีเมมเบรน สำหรับการแยกแก๊ส

ในภาคธุรกิจปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีด้านสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งานเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือข้อมูล ชุดวิชาการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล โดยใช้ Pivot Table ช่วยเสริมทักษะพื้นฐานด้านดิจิทัลของกลุ่มผู้ประกอบการด้านธุรกิจในยุคนี้ได้ ในรายวิชานี้จะมีองค์ประกอบดังนี้ ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องการวิเคราะห์ข้อมูล ทำความรู้จักกับข้อมูล การแปลงข้อมูล การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล ข้อจำกัดของเครื่องมือ พร้อมการยกกรณีศึกษา

เทคโนโลยีการผลิตเห็ด

ความสำคัญและสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวอาชีพการเพาะเห็ด ประวัติความเป็นมาของการเพาะเห็ด  ความรู้ทั่วไปและชีววิทยาเกี่ยวกับเห็ด ชนิดเห็ดต่างๆที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ด การผลิตเห็ดเศรษฐกิจต่างๆในถุงพลาสติก การเพาะเห็ดฟางแบบต่างโดยใช้วัสดุเพาะต่างๆ และการจัดการฟาร์มเห็ดให้ประสบผลสำเร็จ  การบรรจุหีบห่อเพื่อเพิ่มมูลค่า และการยืดอายุการเก็บรักษาเห็ด การแปรรูปเห็ดและผลิตภัณฑ์ต่างๆจากเห็ด

ธุรกิจการผลิตผักสลัดครบวงจร

โดยในรายวิชานี้จะมีเนื้อหาประกอบไปด้วย “ความเป็นมาของผักสลัดและสายพันธุ์ การจัดการโรคแมลงและวัชพืช การจัดการสภาพแวดล้อมที่จำเป็นกับการเจริญเติบโตของผักสลัด การจัดการการผลิตและธาตุอาหารพืช การจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว การจัดการการผลิตเมล็ดพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ การจัดการบรรจุภัณฑ์และการแปรรูป การจัดการการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ การจัดการการขนส่ง การจัดการเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการผลิตผักสลัดครบวงจร การวิเคราะห์ภาพรวมธุรกิจ ทบทวน และปรับปรุงแผนธุรกิจ การทำธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คาร์บอนฟุตพริ้นท์ มาตรฐานฟาร์มต่างๆ และความปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค”

ดาราศาสตร์เบื้องต้น

ประวัติศาสตร์การศึกษาค้นคว้าทางดาราศาสตร์ พิกัดทางดาราศาสตร์ ส่วนประกอบและการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ กลุ่มดาวที่สำคัญ แผนที่ดาวและการดูดาวเบื้องต้น องค์ประกอบของระบบสุริยะ ระบบดวงอาทิตย์-โลก-ดวงจันทร์ การเกิดกลางวันกลางคืนและฤดูกาล การเกิดสริยุปราคาและจันทรุปราคา ดวงจันทร์กับการเกิดข้างขึ้น-ข้างแรม ปรากฏการ์น้ำขึ้น-น้ำลง ปรากฎการณ์ทางดาราศาสตร์และความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตบนโลก 

น้ำดื่ม ผลิตอย่างไร

แหล่งน้ำตามธรรมชาติและการวัดคุณภาพของน้ำ กิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลต่อคุณภาพน้ำ กรรมวิธีการผลิตน้ำดื่ม (ทั้งเชิงพานิชย์และในครัวเรือน)  น้ำกับการผลิตพลังงานและในภาคอุตสาหกรรม

1 2 3 4