พลังงานชีวมวล กับการคำนวณคาร์บอนเครดิต

เกี่ยวกับรายวิชา

ผลกระทบของสภาวะโลกร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของโลก การใช้พลังงานสะอาดชีวมวล รูปแบบ วิธีการ การประยุกต์ใช้พลังงานชีวมวล การประเมินวัฏจักรของพลังงานชีวมวลจากไม้ การคำนวนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ การคำนวนคาร์บอนเครดิตจากไม้ป่าปลูก

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

s6626

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”