การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการการท่องเที่ยว

เกี่ยวกับรายวิชา

การประเมินการบาดเจ็บ การแจ้งเหตุฉุกเฉิน หลักการ เทคนิค วิธีการ/ขั้นตอนการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ/ผู้ประสบอุบัติเหตุ/ผู้ที่เจ็บป่วย รวมถึงข้อควรระวังขณะให้การช่วยเหลือและการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ในการช่วยเหลือเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

s6625

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”