การจัดการระบบเศรษฐกิจในภาครัฐ

เกี่ยวกับรายวิชา

ทฤษฎีและแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ พฤติกรรมผู้บริโภค อุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน การออม การลงทุน มูลค่า ราคา การจัดสรรทรัพยากร การบริโภคและอรรถประโยชน์ ปัจจัยการผลิต การแข่งขัน การค้าระหว่างประเทศ รายได้ประชาชาติ บทบาทและการดำเนินการของรัฐบาล ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐ สารสนเทศทางเศรษฐกิจเพื่อการบริหารภาครัฐ และความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กรณีศึกษาเปรียบเทียบในกลุ่ม สหภาพยุโรป และแอฟริกา ศึกษา)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

s6624

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”