การสร้าง Lean Canvas สำหรับไอเดียธุรกิจ

เกี่ยวกับรายวิชา

เป็นรายวิชาที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ความหมายและความสำคัญของ lean canvas รวมทั้งองค์ประกอบของ lean canvas เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาไอเดียธุรกิจและเขียนแผนธุรกิจแบบย่อให้กับธุรกิจได้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

s6627

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”