Education

โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับของนักศึกษาไทยที่จะไปศึกษาต่อในต่างประเทศ

การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ การฝึกทักษะภาษาอาหรับผ่านตัวอย่างบทสนทนาภาษาอาหรับ และการเรียนรู้คำศัพท์และประโยคสำคัญที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับของนักศึกษาไทยที่จะไปศึกษาต่อในต่างประเทศ

สัตว์เลี้ยงเพื่อนรัก (ปลาตู้สวยงาม)

PSU MOOC ชุดนี้จะเสนอสาระสำคัญหรือความรู้สำคัญในการเลี้ยงปลาตู้สวยงาม ซึ่งจัดว่าเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนชนิดหนึ่งที่มีการจัดการแตกต่างจากสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นๆ ทำให้เกิดความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายความเครียดแก่ผู้เลี้ยงได้ วิชานี้จะเน้นแนวปฏิบัติสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นวิธีการเลี้ยงดู ชนิดอาหารและวิธีการให้อาหารที่ถูกต้อง การควบคุมคุณภาพน้ำ การจัดการและดูแลสุขภาพเบื้องต้น การแก้ไขปัญหาโรคสัตว์น้ำ รวมถึงเวชภัณฑ์และสารเคมีขั้นพื้นฐานที่จำเป็นที่ใช้ในการเลี้ยงปลาตู้สวยงาม

เทคนิคการจัดทำ CV และ Portfolio แบบมืออาชีพ

ทุกวันนี้ การสมัครเข้าฝึกงาน ฝึกสหกิจศึกษา ตลอดจนการสมัครงาน มีการแข่งขันสูง ผู้สมัครจำเป็นต้องจัดเตรียมประวัติและผลงานของตนเองเพื่อแนะนำให้สถานประกอบการรู้จักในเบื้องต้น ซึ่งการเขียนประวัติส่วนตัว CV และการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จึงมีความจำเป็นและสำคัญมากที่ นักศึกษาและผู้ที่เตรียมตัวสมัครงานจะต้องทำให้ออกมาดีและเป็นมืออาชีพ เพราะมีผลต่อการคัดเลือกเข้าฝึกงาน ฝึกสหกิจศึกษา และรับเข้าทำงานเป็นพนักงานขององค์กรต่าง ๆ ที่ผ่านมา พบว่านักศึกษาและคนรอบข้างมักจัดทำ CV และ Portfolio ไม่ถูกต้องขาดข้อมูลและเอกสารหลักฐานสำคัญบางรายการที่จะต้องนำเสนอและจัดเตรียมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตลอดจนมีการจัดทำอย่างไม่เป็นระบบ ส่งผลให้ขาดโอกาสในการได้รับการคัดเลือกให้เข้าฝึกงาน ฝึกสหกิจศึกษา และไม่ได้รับเข้าทำงาน เป็นต้น ทั้งนี้ จากประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษารายวิชาฝึกงาน ฝึกสหกิจศึกษาทุกปีการศึกษา ผู้สอนพบเจอปัญหาที่กล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มาของการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ รายวิชา “เทคนิคการจัดทำ CV และ Portfolio แบบมืออาชีพ” เพื่อประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ นักศึกษาที่กำลังเตรียมตัวสมัครเข้าฝึกงาน ฝึกสหกิจศึกษา ตลอดจนบัณฑิตจบใหม่ และผู้สนใจทั่วไปสำหรับการนำความรู้และเทคนิคดังกล่าวไปประยุกต์ใช้จริงต่อไป

การเลี้ยงเฟอเรทสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ

การเลี้ยงดูเฟอร์เรทเบื้องต้น พฤติกรรมตามธรรมชาติและสายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยง ความต้องการพื้นฐานในด้านการเลี้ยงดู สถานที่เลี้ยง อาหาร การจับบังคับที่ถูกต้องเหมาะสม การแยกเพศ และ การดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคในเฟอร์เรทเบื้องต้น

การเลี้ยงกระต่ายสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ

การเลี้ยงดูกระต่ายเบื้องต้น พฤติกรรมตามธรรมชาติและสายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยง ความต้องการพื้นฐานในด้านการเลี้ยงดู สถานที่เลี้ยง อาหาร การจับบังคับที่ถูกต้องเหมาะสม การแยกเพศ และ การดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคในกระต่ายเบื้องต้น

1 2 3 14