Education

Basic Graphic Design for IAO purposes

ความสำคัญของการออกแบบกราฟิก หลักการออกแบบและผลิตสื่อดิจิตัลผ่านโปรแกรมพื้นฐาน หลักการดำเนินงานและการวางแผนขั้นต้นของการออกแบบกราฟิก องค์ประกอบของการออกแบบ ประโยชน์ของ Graphic design กับความสำเร็จในการทำงาน และความเหมาะสมในการนำ Graphic design มาใช้ในบริบทระดับนานาชาติ

บทเรียนเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการเขียนข้อเสนอโครงการ ในกิจกรรม PSU Young GACC

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของการเขียนข้อเสนอโครงการ การดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์

การวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Research in Educational Technology and Communications)

สำรวจการวิจัยด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ทั้งในด้านระเบียบวิธีการวิจัยและกรอบแนวคิดในการวิจัยการกำหนดปัญหา การออกแบบวิจัย เครื่องมือในการวิจัย

1 2