การวัดผลการปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับรายวิชา

        นิยามและความสำคัญของการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร การใช้ระบบวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการ การออกแบบระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร การนำเอาระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรไปใช้ในทางปฏิบัติ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการวัดผลการปฏิบัติงานได้
LO2 : ผู้เรียนสามารถจำแนกการวัดผลการปฏิบัติงานในรูปแบบต่างๆ ได้
LO3 : ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างเครื่องมือในการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรได้
LO4 : ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการวัดผลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ดร.สุภาวดี สุทธิรักษ์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”