นโยบายสาธารณะ

เกี่ยวกับรายวิชา

                 ภาพรวมของนโยบายสาธารณะ โดยผ่านการทำความเข้าใจวงจรนโยบายสาธารณะ ประกอบด้วย การก่อตัวนโยบาย การสร้างทางเลือกนโยบาย การตัดสินใจนโยบาย การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลนโยบายสาธารณะ โดยเน้นศึกษากระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของประชาชน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนเกิดการรับรู้หลักการปฏิบัติของกระบวนการนโยบายสาธารณะที่ถูกต้อง
LO2 : ผู้เรียนประยุกต์ใช้กระบวนการที่ได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดในสถานการณ์ใหม่ หรือสถานการณ์ที่เป็นพื้นที่เฉพาะได้
LO3 : ผู้เรียนสามารถสร้างสิ่งใหม่จากสิ่งที่เคยเรียนรู้ หรือพบเห็นในบริบทต่างๆ ที่สามารถสร้างสรรค์งาน วางแผนงาน และดำเนินงานตามกระบวนการจนได้รับความสำเร็จ
LO4 : ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ต่อการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
LO5 : ผู้เรียนสามารถสร้างเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมต่อการแสวงหาความรู้จากบริบทของพื้นที่ในเรื่องของนโยบายสาธรณะ

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ดร.ศิริพร เพ็งจันทร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”