Business & Management

วิธีสร้างรายได้ที่บ้าน

วิธีสร้างรายได้ที่บ้านหลากหลายวิธี ประกอบด้วย การเปิดร้านขายของออนไลน์ทางเฟสบุ๊คและ Shopee  การเปิดร้านขายของกับ FoodPanda การทำงานฟรีแลนซ์ที่ตนถนัดโดยรับงานและส่งงานออนไลน์  การเป็นยูทูปเบอร์ และการทำสติกเกอร์ไลน์ขาย

การค้าออนไลน์ยุค 4.0

ความรู้เบื้องต้นของการค้าออนไลน์  องค์ประกอบของร้านค้าออนไลน์    การเขียนแบบจำลองทางธุรกิจสำหรับเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ กรณีศึกษาระบบการค้าออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จ

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานบัญชี

หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม ขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โครงสร้างพื้นฐานของโปรแกรม องค์ประกอบของคำสั่ง การใช้ตัวแปร การดำเนินการ ชนิดของข้อมูลแบบต่าง ๆ โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ โครงสร้างคำสั่งแบบตามลำดับ เลือกทำหรือการวนซ้ำหรือลูปการใช้งานและสร้างฟังก์ชันในโปรแกรมพื้นฐาน การพัฒนาโปรแกรมเพื่องานทางบัญชีเพื่อทำงานบนระบบต่าง ๆ

การวางแผนและควบคุมโครงการ

แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนและควบคุมโครงการ ระเบียบวิธีเส้นทางวิกฤติ หรือ ซีพีเอ็ม เทคนิคการประเมินผลและทบทวนโครงการ หรือ เพิร์ต  การเร่งโครงการ  ซอฟต์แวร์สำหรับการวางแผนและควบคุมโครงการ

ปัญหาการขนส่ง

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดและการประยุกต์ใช้ปัญหาการขนส่ง การสร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์แทนปัญหาการขนส่ง การหาผลลัพธ์เริ่มต้นของปัญหาการขนส่ง การหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากผลลัพธ์เริ่มต้น ซอฟต์แวร์สำหรับการแก้ปัญหาการขนส่ง

1 4 5 6 7 8