น้ำดื่ม ผลิตอย่างไร

เกี่ยวกับรายวิชา

                                แหล่งน้ำตามธรรมชาติและการวัดคุณภาพของน้ำ กิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลต่อคุณภาพน้ำ กรรมวิธีการผลิตน้ำดื่ม (ทั้งเชิงพานิชย์และในครัวเรือน)  น้ำกับการผลิตพลังงานและในภาคอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถอธิบายผลกระทบของกิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลต่อคุณภาพน้ำได้
LO2 : ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการผลิตน้ำดื่มในครัวเรือนได้
LO3 : ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการทำงานของระบบ Reversed Osmosis ได้
LO4 : ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการผลิตน้ำดื่มเชิงพานิชย์ได้
LO5 : ผู้เรียนสามารสรุปบทบาทของน้ำในการผลิตพลังงานและในภาคอุตสาหกรรมได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร.สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”