เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมยาง

เกี่ยวกับรายวิชา

              ส่วนประกอบ ระบบการทำงาน วิธีการใช้เครื่องจักรในอุตสาหกรรมยาง เช่น เครื่องบดผสมยางแบบสองลูกกลิ้ง เครื่องผสมยางแบบปิด เครื่องขึ้นรูปยางแบบแม่พิมพ์ เครื่องอัดรีดยาง และเครื่องรีดแผ่น

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถอธิบายส่วนประกอบ ระบบการทำงานและวิธีการใช้เครื่องบดผสมยางแบบสองลูกกลิ้ง เครื่องผสมยางแบบปิด ได้
LO2 : ผู้เรียนสามารถอธิบายส่วนประกอบ ระบบการทำงานและวิธีการใช้เครื่องขึ้นรูปยางแบบแม่พิมพ์ได้
LO3 : ผู้เรียนสามารถอธิบายส่วนประกอบ ระบบการทำงานและวิธีการใช้เครื่องอัดรีดยางได้
LO4 : ผู้เรียนสามารถอธิบายส่วนประกอบ ระบบการทำงานและวิธีการใช้เครื่องรีดแผ่นได้
LO5 : ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ และเลือกใช้เครื่องจักรให้เหมาะกับงานในกระบวนการทำผลิตภัณฑ์จากยางแห้งได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร.เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”