การถ่ายเทความร้อนเบื้องต้น

เกี่ยวกับรายวิชา

         กฎ Thermodynamics การถ่ายเทความร้อนในชีวิตประจำวันและในอุตสาหกรรม การถ่ายเทความร้อน Conduction, Convection, Radiation และแบบฝึกหัด

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงความสำคัญของการขนส่งสินค้าทางอากาศในยุค New Normal ได้
LO2 : ผู้เรียนสามารถจำแนกประเภทการถ่ายเทความร้อนได้
LO3 : ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการทำงานและคำนวณการถ่ายเทความร้อนแบบ Conduction ได้
LO4 : ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการทำงานและคำนวณการถ่ายเทความร้อนแบบ Convection ได้
LO5 : ผู้เรียนสามารอธิบายหลักการทำงานและคำนวณการถ่ายเทความร้อนแบบ Radiation ได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร.สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”