การค้าออนไลน์ยุค 4.0

เกี่ยวกับรายวิชา

           ความรู้เบื้องต้นของการค้าออนไลน์  องค์ประกอบของร้านค้าออนไลน์    การเขียนแบบจำลองทางธุรกิจสำหรับเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ กรณีศึกษาระบบการค้าออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 :  ผู้เรียนสามารถจำแนกประเภทของการค้าออนไลน์ได้
LO2 : ผู้เรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบและโครงสร้างของร้านค้าออนไลน์ได้
LO3 :ผู้เรียนสามารถจำแนกแบบจำลองทางธุรกิจ (Business Model) สำหรับเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ดร.ณัฐพร ทองศรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”