การเริ่มต้นธุรกิจดิจิทัลแบบสตาร์ทอัพ

เกี่ยวกับรายวิชา

         เป็นรายวิชาที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพได้อย่างถูกวิธี รู้จักวิธีการหาไอเดียและเทคนิคการหาไอเดียเพื่อเป็นพื้นฐานในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพ และเข้าใจการเปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดพื้นฐานธุรกิจสตาร์ทอัพได้
LO2 : ผู้เรียนสามารถอธิบายเทคนิคการหาไอเดียสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพได้
LO3 : ผู้เรียนสามารถอธิบายการเปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ดร.สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”