Art & Culture

วรรณคดีวิจักษ์ (Literary Appreciation)

รายวิชา 417-222: Literary Appreciation (วรรณคดีวิจักษ์) เป็นวิชาเอกบังคับสำหรับนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ ซึ่งเน้นทักษะการอ่าน การตีความ การวิเคราะห์ และการประเมินค่างานเขียนเชิงสร้างสรรค์ทั้งที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง โดยผู้เรียนต้องเรียนรู้โครงสร้างของภาษาร้อยกรองและภาษาร้อยแก้วที่เน้นศิลปะการประพันธ์ในระดับสูง การใช้ภาษาความเปรียบ โวหารภาพพจน์ การใช้จินตภาพ การใช้ฉันทลักษณ์ เป็นต้น

หลักการ ฮาลาล-ฮารอม กับการบริโภค (Halal-Haram Principles and Consumption)

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านการบริโภคอาหารฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม พฤติกรรมการบริโภคของชาวไทยมุสลิม ความหมายของฮาลาล ฮารอม และขั้นตอนการขอเครื่องหมายฮาลาล

1 2