Art & Culture

หลักการ ฮาลาล-ฮารอม กับการบริโภค (Halal-Haram Principles and Consumption)

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านการบริโภคอาหารฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม พฤติกรรมการบริโภคของชาวไทยมุสลิม ความหมายของฮาลาล ฮารอม และขั้นตอนการขอเครื่องหมายฮาลาล

1 2