กฎหมายอิสลาม

โดย คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

      ความหมายของกฎหมายอิสลาม กำเนิดและพัฒนาการของกฎหมายอิสลาม ฐานะและบทบาทของกฎหมายอิสลามในยุคต่างๆ รวมทั้งศึกษาสำนักแนวคิดต่างๆของกฎหมายอิสลาม โดยเน้นไปที่สำนักแนวคิดของท่านอิหม่ามชาฟิอีย์ที่มีการใช้ในบริบทของประเทศไทย และกระประยุกต์ใช้กฎหมายอิสลามกับประเด็นร่วมสมัย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถ อธิบายความหมายและความเป็นมาของกฎหมายอิสลามนำไปสู่การปฏิบัติใช้ที่ถูกต้อง
LO2 : ผู้เรียนสามารถ เปรียบเทียบระหว่างหมวดของกฎหมายอิสลามกับศาสตร์ต่างๆร่วมสมัยได้
LO3 : ผู้เรียนสามารถ วิเคราะห์ประเด็นกฎหมายอิสลามสอดคล้องกับแหล่งที่มาของกฎหมายอิสลาม
LO4 : ผู้เรียนสามารถ วิเคราะห์สาเหตุของการเกิดสำนักแนวคิดทางกฎหมายอิสลามนำไปสู่การยอมรับในความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม
LO5 : ผู้เรียนสามารถ นำหลักกฎหมายอิสลามไปประยุกต์ใช้ในบริบทประเทศไทยได้อย่างสร้างสรรค์

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

picture

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”