ตัจวีด 1 (ฐานกำเนิดและคุณลักษณะอักษรอัลกุรอาน)

โดย คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

      ความหมายของตัจวีด ประวัติความเป็นมา และความสำคัญของตัจวีด หุกุมและกฏเกณฑ์ต่างๆในการอ่านอัลกุรอานให้ถูกต้อง ตรงตามหลักการอ่านและคำสอนของนบีและตามหลักภาษาอาหรับ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถ อธิบายความหมายตัจวีด ความเป็นมา ความสำคัญ และหุกุมได้ถูกต้อง
LO2 : ผู้เรียนสามารถ อธิบายเกี่ยวกับฐานกำเนิดเสียงอักษรอัลกุรอาน(มัคร็อจญ์หุรูฟ)ได้ถูกต้อง
LO3 : ผู้เรียนสามารถ อธิบายเกี่ยวกับคุณลักษณะอักษรอัลกุรอาน(ศิฟะฮ์หุรูฟ)ได้ถูกต้อง
LO4 : ผู้เรียนสามารถ อ่านและแยกแยะฐานกำเนิดเสียงและคุณลักษณะอักษรอัลกุรอานได้ถูกต้อง
LO5 : ผู้เรียนสามารถ นำหลักตัจวีดเกี่ยวกับฐานกำเนิดเสียงและคุณลักษณะอักษรไปประยุกต์ใช้จริงได้ถูกต้อง

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”