พลเมืองที่ดี

โดย คณะศิลปศาสตร์

เกี่ยวกับรายวิชา

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมืองการจัดระเบียบทางสังคม การอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคโลกาภิวัตน์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1:  ผู้เรียนสามารถรู้และเข้าใจในสถานภาพ บทบาท ตามกฎระเบียบ และ                     การควบคุมทางสังคม

LO2:  ผู้เรียนสามารถรู้และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์                    การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล เมตาเวิร์ส และความร่วมมือระดับโลก  

LO3:  ผู้เรียนสามารถรู้และเข้าใจ ลักษณะทางวัฒนธรรม พหุวัฒนธรรม                          ภาวะการตื่นตระหนกทางวัฒนธรรมและการปรับตัวทางวัฒนธรรม

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

Screen Shot 2565-07-28 at 12.54.39

ดร.ธิติพัทธ์ บุญปก

คณะศิลปศาสตร์

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”