จิต(วิทยา)ดีชีวีมีสุข

โดย คณะศิลปศาสตร์

เกี่ยวกับรายวิชา

การศึกษาแนวคิดพื้นฐานทางจิตวิทยาที่เอื้อให้ผู้เรียนได้เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล อันจะเอื้อให้เกิดความสุขในการดำเนินชีวิต ผ่านแนวคิดแรงจูงใจที่อธิบายถึงสิ่งที่ผลักดันให้บุคคลเกิดการกระทำ หรือพฤติกรรมต่าง ๆ ที่สามารถส่งผลแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล แนวคิดการรับรู้ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจว่าบุคคลสามารถมีมุมมองที่แตกต่างกัน   อันจะส่งผลให้เกิดความยอมรับหรือความขัดแย้งเกิดขึ้นได้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลได้

LO2 : ผู้เรียนสามารถเข้าใจสาเหตุของพฤติกรรมตนเองและผู้อื่น

LO3 : ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต                    ได้อย่างมีความสุข

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

PichamonB

ดร.พิชามญชุ์ บุญสิทธิ์

คณะศิลปศาสตร์

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”